Mokantiems per bendrija atliekų tvarkymo mokestis 2020 metais yra 12,65 eu.

Mokėti kartu apjungus su nario mokesčiais.

Prašau laikytis atliekų tvarkymo reikalavimų – į konteinerius mesti tik tai, kas leidžiama, nepalikinėti šiukšlių šalia konteinerių jeigu jie yra perpildyti taip pat neatvežinėti šiukšlių iš savo pastovios gyvenamosios vietos.

Specifinės atliekos surenkamos kas ketvirtį pagal Jonavos paslaugų nustatytą grafiką, kuris bus skelbimų lentoje arba internete, Jonavos paslaugų puslapyje

Valdybos pirmininkas.

Pranešimas 2020-04-15

Gerbiami sodininkai, kadangi dėl esančios pandemijos susirinkti negalime tenka tai atidėti ateičiai. Prasideda darbai sode, renkasi sodininkai, tad pateikiu Jums reikiamą žinoti informaciją:

Šiuo metu bendrijos sąskaitoje turime virš 5000 eu. Sutaupyta buvo atlyginimų sąskaita, metinis atlyginimas 800 eu. mokėtas tik buhalterei. 2019 m. numatyti darbai buvo atlikti, lėšos panaudotos skaidriai. Sodininkai esamus mokesčius mokėjo labai gerai, po skelbime pateikto skolininkų sąrašo, šių gerokai sumažėjo, nedidelė dalis liko, bet su nedidelėm skolom arba nepasiekiami. Pagrindinė skola yra kur skolininkai sumokėjo Skolų išieškojimo departamentui, o jie bankrutavo.

2020 m. numatyta:

1.Ryšium su artėjančia krize palikti tokius pat mokesčius 5 eu. už arą. (paliekant galimybę keisti tik ypatingu atveju įstatų numatyta tvarka). Prašome ,mokesčius susimokėti iki 2020 rugsėjo 1 d.

2. Mokesčius už atliekų tvarkymą,nesudariusiems sutarties su Jonavos paslaugomis mokėti kaip ir pernai per bendriją.

3. Talkas organizuoti tik ypatingais atvejais. Privaloma, kiekvienam sklypo savininku prižiūrėti su jo besiribojančiu sklypu laisvų zonų, gatvių, šalikelių, griovių stovį t. y. pastovus žolės pjovimas, kelių duobių tvarkymas, vandentiekio vamzdyno priežiūra. Sklypams besiribojantiems su asfalto drožlėmis padengtomis gatves pastoviai nušluoti. Kapitaliniai remontai bus atliekami bendrijos sąskaita.

Planuojami darbai:

1. Atvežant žvyro sutvarkyti ,,Pašilių’’1, 3, 5, 7…….gatves,įvažiavimą į sodo bendrija. Kadangi nėra didelio judėjimo, šalutinių gatvių padengimas asfalto drožlėmis nėra būtinas, nebent atsirastų laisvų lėšų, tačiau su sąlyga tvarkyti arba visas gatves, arba nei vienos . Išskirtinumo, kas jose gyvena ar dažnai važinėje negali būti.

2.Paremontuoti pagrindinius kelius atvežant asfalto drožlių.

3. Prie gręžinio sumontuoti el. apskaitos skydą (užsakymas ESO) esant reikalui susimontuoti papildomą vandens tiekimo sistemą.

4. Vandentiekis. Čia didžiausia problema, aptarnaujančios brigados nebėra likom dviese aš ir Anelė kur pagrinde reikalinga fizinė jėga, norinčių ir sugebančių padėti nėra. Juk visą sezoną reikalinga pastovi priežiūra. 2019-06-15. susirinkime nutarta tvarkyti pro sklypą einančius vandentiekio vamzdžius Tikslinga būtų pagrindinį vamzdyną tvarkyti bendrijos lėšomis, o atšakų priežiūrą, pakeitimą besiribojančių sklypų lėšomis. Ta turi patvirtinti bendrijos susirinkimas.

Bandysime ir šį sezoną tiekti vandenį,pasitelkiant galinčius padėti, pakeisti visiškai netinkamo vartoti vamzdyno atskiras dalis. Reikalui esant samdyti.

5.Atlikti su bendrijos poreikiais susijusius darbus.

Savo pasiūlymus ir nuomones teikite el.paštu pirmininkas.sbpasiliai@gmail.com a tel.86 81 40244

SB ,,Pašiliai’’ valdybos pirmininkas Jonas Jocaitis

Pranešimas skolininkams

Sodininkų bendrijos visuotinų susirinkimų nutarta; – nustatyti nario mokesčius – 5 eurai už arą nepriklausomai ar tu sodo bendrijos narys ar ne. Taip pat nutarta,kad privalomi savivaldybės nustatyti mokesčiai už atliekų tvarkymą būtų mokami per bendriją, o bendrijai jos moka visi nekilnojamą turtą bendrijoje turintys savininkai,kurie neturi sudarę sutarčių dėl atliekų tvarkymo su Jonavos paslaugomis.

Mokesčiai privalomi visiems, nepriimtina ir negalima, kad už jus skolininkus mokėtų, sąžiningai mokesčius mokantys kiti bendrijos nariai.

Prašau, iki 2020 m sausio mėn 1 d. visus skolininkus susimokėti jums priklausančius mokesčius, priešingu atveju būsite perduoti Kauno apylinkes teismo Jonavos rūmams.

Šių sklypų savininkai yra skolingi bendrijai.

4, 7 . 8 . 9 . 17. 21 . 22 .27 . 29 . 38 . 47 . 59 . 62 . 63 . 69 . 71 . 72 . 75 . 76 . 77 . 109 . 134 . 136 . 142 . 151 . 155 . 157 . 159 . 162 . 180 . 187 . 188 . 192 . 194 .196 . 201 . 204 . 209 . 217 . 219 . 220 . 221 . 222 . 223 . 224 .

Dėl susidariusios skolos dydžio arba iškilusiais klausimais prašome , kreiptis į pirmininką Joną Jocaitį tel. 86-81-40244 arba el.paštu pirmininkas.sbpasiliai@gmail.com

Valdybos pirmininkas

B “PAŠILIAI” pakartotinio visuotinio ataskaitinio susirinkimo, įvykusio 2019 m. birželio 6 d. PROTOKOLAS

Pirmininkauja : Jonas Jočaitis

Sekretoriauja: Janina Račkauskienė

Dalyvauja sodininkų : 39 (sąrašas pridedamas)

Dienotvarkė:

Valdybos veiklos ataskaita už 2018 m.

Revizijos komisijos ataskaita

Atliekų tvarkymo apmokėjimas

Vienodų mokesčių mokėjimas ne sodo bendrijos nariams ir sodo bendrijos nariams

Vandens tiekimo problemos

Žaliosios zonos prie 62 sklypo išsipirkimas

Einamieji klausimai

  1. Valdybos veiklos ataskaita už 2018 m.

SB “Pašiliai” valdybos pirmininkas Jonas Jocaitis kviečia pagerbti tylos minute Anapilin iškeliavusį aktyvų sodo bendrijos narį, tvarkiusį vandentiekio problemas Rimą Juozą Pečiulį.

Siūloma išrinkti balsavimo komisiją. Pirmininkas siūlo Riamundą Rimkų ir Aurimą Šlapiką Balsų dauguma komisija patvirtinama.

Kadangi susirinkimas vyksta pakartotinai, sodo pirmininkas pateikia valdybos veiklos ataskaitą .

Pabaigti Kauno gatvės remonto darbai (4956 EUR).

Už šukšlių išvežimą sumokėta 1662 EUR. 2019 m. reikės grąžinti.

Vandens tiekimas kainavo 1594 EUR ( atlyginimui – 1300 EUR, medžiagoms – 93 EUR, elektrai – 202 EUR).

Pievų šienavimas kainavo 356 EUR.

Šalutinių gatvių remontas kainavo 390 EUR + 200 EUR iš sutaupytų lėšų.

6 m. vamzdžio pakeitimas kainavo 64 EUR (atsiskaityta kuru).

Buhalterės atlyginimas 780 EUR .

130 EUR narytės mokestis Sodų bendrijų organizacijoje.

Teismo išlaidos sudaro 169 EUR. Sudaryta taikos sutartis sutaupė 800 EUR.

170 EUR sudaro kuro išlaidos (nuomojamai technikai, sniego valymui, pievų šienavimui, savo kelionių išlaidoms padengti paėmiau 25 EUR).

Nario mokesčio už 2-5 m. nesusimokėjo 24 sklypų savininkai. Bendra skolų suma 4362 EUR. Įspėjimai registruotu laišku yra brangūs (su PVM apie 4 EUR), todėl jų atsisakyta.

Šiuo metu bendrijos sąskaitoje yra 1800 EUR. Mano nuomone, tai yra neleičiama suma, reikalinga netikėtiems atsiskaitymams.

Eilė darbų atliekama gerų žmonių pagalba, dalyvaujant talkose ir kt.

2. Revizijos komisijos ataskaita

Revizijos komisijos ataskaitą perskaito Valentina Vichovanec. Ataskaita pridedama.

3. Atliekų tvarkymo apmokėjimas

„Jonavos paslaugos“ reikalauja iki birželio mėn. vidurio atsakyti kaip mes atsiskaitynėsime už atliekų išvežimą per 2020 m. Yra du mokėjimo būdai. Mokėti per bendriją, nutraukiant sutartį žiemos sezonui arba sudarinėti sutertis kiekvienam atskirai. Pagal galiojančius įstatymus už atliekų išvežimą mokėti privalome kiekvienas. Vyksta balsavimas.

NUTARTA vienbalsiai atsiskaityti už atliekų išvežimą mokant per bendriją.

4. Vienodų mokesčių mokėjimas ne sodo bendrijos nariams ir sodo bendrijos nariams

Bendrijoje šiuo metu yra 208 sklypų savininkai, nes yra savininkų, turinčių po du ar tris sklypus. Ne visi sodų savininkai yra sodo bendrijos nariai. Gatvėmis,vandens tiekimu ir kt. naudojasi visi. Atsiradus atsisakančių mokėti nario mokestį, reikia šį klausimą spręsti. Netikslinga nemokantiems išrainėti sąskaitas už kelių remontą, vandenį ir pan. Siūlau susirinkime balsuoti už tai, kad visi savininkai mokėtų nario mokestį yra jis Bendrijos narys ar ne.

Balsuojama. Viena susilaiko.

NUTARTA: mokesčių mokėjimas yra vienodas ne sodo bendrijos nariams ir sodo bendrijos nariams.

5. Vandens tiekimo problemos

Sodo pirmininkas informuoja, kad sutvarkius sodo kelius, bus imtasi vandentiekio remonto. Vamzdyno pakeitimas kainuotų apie 70000 EUR. Naudojant plastikinius vamzdžius, dar viskas pabrangtų. Naujas gręžinys kainuotų 9-10 tūkstančių EUR. Be to jis nebus tinkamas gėrimui. Laistymui per šaltas. Dar prisidės mokestis už žemės gelmių turtą ir dar daugybė kitų problemų.

Sodo pirmininkas siūlo remontuoti esantį vamzdyną iš renkamų sodo nario mokesčio lėšų. Taip pat taupiai naudoti vandenį. Patiems tvarkyti vandenį tiekiančius vamzdžius. Stebėti ir kaimynus, kad nesilietų vanduo į žemą vamzdžiui pratrūkus.

Už pirmininko pasiūlymą balsuojama vienbalsiai.

NUTARTA: remontuoti esantį vamzdyną iš renkamų sodo nario mokesčio lėšų.

6. Žaliosios zonos prie 62 sklypo išsipirkimas

Sklypo Nr. 62 savininkas A. Navickas prašo leidimo išsipirkti šalia esantį apie vieno aro žemės plotą, kuriuo daugiau niekas nesinaudoja, o prižiūrėti tenka jam.

Blasuojama vienbalsiais.

NUTARTA: leisti privatizuoti žemės sklypą šalia sklypo Nr. 62.

7. Einamieji klausimai

Pirmininkas siūlo vietoje iš sodo valdybos pasitraukiančio Dainiaus Paškevičiaus, kuris išvyksta ilgalaikėn komandiruotėn, į valdybą įtraukti Raimundą Rimkų, kuris aktyviai dalyvauja bendruose bendrijos darbuose. Pasiūlymas priimamas vienbalsiai.

Gautas pasiūlymas dėl vartų pastatymo iš UAB „Vartų spektras“. Tai kainuotų Tai kainuotų 6380 EUR. Padiskutavus susirinkimo metu nutarta šios paslaugos atsisakyti.

Pirmininkas kviečia aktyviai dalyvauti organizuojamose sodo talkose, kurių metu atliekami visiems naudinti darbai.

Keliamas klausimas dėl apleistų sklypų. Diskusijoje dalyvauja daug narių.

NUTARTA: sodo bendrijos valdyba, patikslina kurie sklypai yra neprižiūrimi ir raštiškai paragina juos susitvarkyti (žolę nupjauti, šiukšles išvežti ir pan.) mėnesio laikotarpyje.

Jonavos savivaldybė siūlo dalyvauti įvairiuose projektuose paramai gauti. Pirmininkas supažindina su keliamais reikalavimais projektams pateikti. Peržvelgus mūsų bendrijos galimybes NUTARTA šiuo siūlymu nepassinaudoti.

Yra gatvelių (pav. Jonavos g.), kuriose sunku prasilenkti dviems mašinoms,nes sklypų gyvatvorės pasodintos už sklypo ribos. Diskutuojama.

NUTARTA: Įpareigoti sklypų savininkus susitvarkyti gyvatvores iki liepos 15 d.

Sodų bendrijos "Pašiliai" interneto puslapis