Visi įrašai, kuriuos paskelbė Ignas

SODININKŲ BENDRIJOS „PAŠILIAI“, Revizijos komisijos 2019 m. ūkinės-finansinės veiklos patikrinimo ataskaita

SB „Pašiliai“ revizijos komisija, susidedanti iš 3 narių: pirmininkės Rūtos Urbanskienės, narių Valės Vichovanec ir Kęstučio Štuikio atliko tikrinimą remiantis SB „Pašiliai“ įstatais bei Revizijos komisijos reglamentu. Revizijos komisijos atliekamo patikrinimo 2019 m. užduotis buvo: ar bendrijos finansinė veikla yra pagrįsta LR buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytais reikalavimais.

SB „Pašiliai“ veikia 25,2 ha bendrojo ploto žemės sklype, Jonavos raj., Užusalių sen., Pašilių kaimo teritorijoje. Sodininkų Bendrijoje 2019m. pabaigai buvo 204 bendrijos nariai, 224 sklypai. Nuolat gyvenančių – 8, sujungtų sklypų – 8. SB „Pašiliai“ balanse apskaityto ilgalaikio turto (vandens gręžinys, vandentiekio trasos vamzdynai, tvora, traktorius ir kt.) vertė 2019 01-01 – 65400,00 EUR. 2019 m. paskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas, kuris Balanse sudarė 7028,65 EUR.

Patikrinimo metu nustatyta, kad 2019-01-01 d. pinigų likutis – 3579,52 EUR: .

 1. atsiskaitomoje sąskaitoje Swedbank – 3553,57
 2. b) bendrijos „Pašiliai“ kasoje – 25,95 .

(Finansinėse ataskaitose nurodomi taip pat pinigai kelyje, pinigai „Skolų departamente“ (2301,29 eur.). Šios sumos jau kartojasi iš pereitų metų ir rodo nesprendžiamas RK pastabas.

Per 2019 metus SB „Pašiliai“ piniginių lėšų įplaukos viso: – 10413, 05 EUR.

 1. gauti nario ir tiksliniai mokesčiai (šiukšlių) per 2019m. –– 10160,52; iš jų : 2822,16 t.y. 22 proc. gauti per „Perlo“ terminalą;
 2. parama per VMI (2 proc. ) – 252,53

Sodininkų bendrijos „Pašiliai“ 2019 metų išlaidas sudarė : 9222,75 EUR:

iš jųpagrindinės veiklos sąnaudos6233,44 :

– remonto išlaidos – 110,54 (100,00 – tech. darbas su transportu+10,54 ( varžtai, poverzlės ),

išlaidos elektrai – 207,24

kelių priežiūrai ir taisymui – 4037, 31 (3388,0+592,90+56,41-išlaidos- asfalto drožlės + technikos nuoma + smėlis-žvyras);

aplinkos tvarkymas – 1030,02 (1000,0 + žoliapjovės remonto išlaidos: 13,02+17,0 = ( guolis +centr. traukė) ;

poilsio zonų tvarkymas – 61,58 (smėlis)

kuras, degalai – 262,84

vandentiekio priežiūros išlaidos – 472,61 (423,50+11,93+ 28,18+9,0

tvorų remontui – 51,30 ( vamzdžiai tvorų remontui);

Bendrosios ir administracinės išlaidos – 2639,56 EUR.

 • Bankui mokesčiai – 55,21
 • Buhalterinės paslaugos („ VIP apskaita“ įmonei) – 720,00
 • Narystės organizacijose mokesčiai – 130,0
 • Šiukšlių išvežimas – 1627,78, ( 2018m/- 1662,15)
 • Aplinkos teršimo mokestis –VMI- 4,00
 • Kitos sąnaudos – 20,00 ( kanceliarinės išlaidos)
 • Eismo saugumui – 82,57 (12,59+69,98 –stovas ir veidrodis) ;

Kitos išlaidos: Pirktas ilgalaikis turtas – priekaba(žoliapjovė) prie traktoriaus – 350,00.

SB “Pašiliai“ pinigų likutis 2019-12-31 d. buvo – 4769,82 EUR

a. atsiskaitomoje sąskaitoje Swedbank – 4743,87 ( PASTABA; banko ir mūsų skaičiavimai sutampa) ;

b) SB „Pašiliai“ kasoje buvo – 25, 95 EUR ;

Informacija apie skolininkus. Iki gruodžio 31. 2019m. skolos sudarė – 4641,18..EUR., skolininkų skaičius kas metai didėja. Norisi pažymėti, kad iki 2020 01.01 net 17 sklypų buvo nesumokėję už 2019m. – 2797,09 EUR, kas sudarė 60 proc. visų skolų. Nors iki 2020 05 01 skolininkai sumokėjo tik 1692 Eur. Taigi liko didelė nesumokėtų mokesčių suma. – 5328,35 Eur, Juk jau greitai reikia mokėti mokesčius už 2020 metus.

Pirmininko ir Valdybos veikla apėmė talkų organizavimą, socialinės pagalbos tiekimą, naujų veiklos krypčių apėmimą ir šiukšlių kainodaros klausimus. Buvo organizuotos kelios talkos: kelio, poilsio zonų tvarkymui; pagalba buvo suteikta/ pareikšta sodo bendrijos narių mirties atvejais, ji buvo surinkta iš dalyvaujančių, nenaudojant bendrijos lėšas.

Komisija nustatė, kad:

 1. Visi 2019m. m pateikiami buhalteriniai skaičiai pagrysti apskaitos duomenimis, išlaidos turi apskaitos dokumentus, yra darbų atlikimo sutartis pagal patentą, išlaidų (gręžinio, kelio, vandentiekio remontui suvestinė), Didžiosios knygos išrašas, netikrinti 2019 m. bendrijos valdybos protokolai (nes apie Valdybos veiklą kalbės Pirmininkas). Buhalterinis darbas, atliekamas UAB „VIP buhalterija“ yra normalus, dokumentuotas gerai. Apskaitos dokumentai yra saugomi pas buhalterę ir pirmininką.
 2. Visi bendrijos narių mokesčiai surenkami mokant juos per banką.
 3. Pirkimai įvairiems remontams ( medžiagos, dalys, atsarginės dalys ir pan.) atlikti – pavedimais arba grynais pinigais per atskaitingus asmenis. Atsiskaitant su atskaitingais asmenimis už pirkimus sudarytos avansinės apyskaitos, pridėtos pirkimų sąskaitos – deja ne visos pasirašytos pirkėją atstovaujančio asmens,
 4. Bendrijos narių registracija vedama tvarkingai, kai kurie nauji nariai neregistruoti registre, todėl rekomenduojama tai sutvarkyti 2020m.. Revizijos komisija nevertino teisinio pagrindo ir bendrijos valdybos narių sprendimų teisėtumo.
 5. SB Išlaidos, jų struktūra kinta, tačiau tai paaiškinama, nes atsirado tokios naujos kryptys, kaip saugumo užtikrinimas, tvorų ir vartų remontas, poilsių zonų tvarkymas.

Pastabos: Manome, kad reikia įvesti „švaros palaikymo išlaidas“ prie šiukšlių konteinerių.

Būtų tikslinga įvesti socialinės pagalbos funkcijas, pavedant jas vienam Valdybos nariui ( Valdybos nariai yra atleisti nuo nario mokesčių, tačiau nėra duomenų apie jų nuveiktus darbus Bendrijoje). Apie Valdybos veikla ir taikomas nuolaidas tikslinga diskutuoti.

2020-06-29 valdybos posėdžio protokolas

Posėdyje dalyvavo; J.Jocaitis R.Rimkus A.Kraujutis V.Zykevičius .Posėdis laikomas įvykusiu ,dalyvavo daugiau nei pusė narių.

Posėdžio pirmininkavo. J. Jocaitis.

Posėdžio sekretorius. R.Rimkus

Dienotvarkės klausimų svarstymas.

1.Vandens gręžinio atstatymas. Daugelio sodininkų pageidavimu, vasaromis pasikartojančiomis sausromis neužtenka vandens telkinyje,tad nutarta sumontuoti esamame gręžinyje siurblį ir įrangą, naudojant kaip papildomą šaltinį sausros atveju .samdant Kauno hidrogeologiją. Tai kainuos virš 4000 eur. Tai bus ilgalaikė investicija.Nutarta vienbalsiai.

2.Atliekų tvarkymo mokesčiai. Nuo 2020-07-01 Jonavos paslaugos trečdaliu padidino mokesčius už atliekų tvarkymą mokantiems per bendriją, kadangi dauguma jau yra susimokėję, neįvedant sumaišties buhalterijoje, susidariusią pabrangimo sumą prijungti prie 2021 m. atliekų tvarkymo mokesčių. Nutarta vienbalsiai.

3.Kelių remontas ir kita. Sumokėjus už gręžinį ,dabartiniu momentu lėšų lieka tik būtiniems poreikiams ir rezervui (2000 eur). Tolimesnių darbų atlikimas priklausys nuo surinktų mokesčių. Paraginti nesumokėjusius iki 2020-09-01 susimokėti, tai yra visuotino susirinkimo sprendimas. Atsiradus lėšų susirinksime ir spręsime apie tolimesnius darbus. Nutarta vienbalsiai.

Mokantiems per bendrija atliekų tvarkymo mokestis 2020 metais yra 12,65 eu.

Mokėti kartu apjungus su nario mokesčiais.

Prašau laikytis atliekų tvarkymo reikalavimų – į konteinerius mesti tik tai, kas leidžiama, nepalikinėti šiukšlių šalia konteinerių jeigu jie yra perpildyti taip pat neatvežinėti šiukšlių iš savo pastovios gyvenamosios vietos.

Specifinės atliekos surenkamos kas ketvirtį pagal Jonavos paslaugų nustatytą grafiką, kuris bus skelbimų lentoje arba internete, Jonavos paslaugų puslapyje

Valdybos pirmininkas.

Pranešimas 2020-04-15

Gerbiami sodininkai, kadangi dėl esančios pandemijos susirinkti negalime tenka tai atidėti ateičiai. Prasideda darbai sode, renkasi sodininkai, tad pateikiu Jums reikiamą žinoti informaciją:

Šiuo metu bendrijos sąskaitoje turime virš 5000 eu. Sutaupyta buvo atlyginimų sąskaita, metinis atlyginimas 800 eu. mokėtas tik buhalterei. 2019 m. numatyti darbai buvo atlikti, lėšos panaudotos skaidriai. Sodininkai esamus mokesčius mokėjo labai gerai, po skelbime pateikto skolininkų sąrašo, šių gerokai sumažėjo, nedidelė dalis liko, bet su nedidelėm skolom arba nepasiekiami. Pagrindinė skola yra kur skolininkai sumokėjo Skolų išieškojimo departamentui, o jie bankrutavo.

2020 m. numatyta:

1.Ryšium su artėjančia krize palikti tokius pat mokesčius 5 eu. už arą. (paliekant galimybę keisti tik ypatingu atveju įstatų numatyta tvarka). Prašome ,mokesčius susimokėti iki 2020 rugsėjo 1 d.

2. Mokesčius už atliekų tvarkymą,nesudariusiems sutarties su Jonavos paslaugomis mokėti kaip ir pernai per bendriją.

3. Talkas organizuoti tik ypatingais atvejais. Privaloma, kiekvienam sklypo savininku prižiūrėti su jo besiribojančiu sklypu laisvų zonų, gatvių, šalikelių, griovių stovį t. y. pastovus žolės pjovimas, kelių duobių tvarkymas, vandentiekio vamzdyno priežiūra. Sklypams besiribojantiems su asfalto drožlėmis padengtomis gatves pastoviai nušluoti. Kapitaliniai remontai bus atliekami bendrijos sąskaita.

Planuojami darbai:

1. Atvežant žvyro sutvarkyti ,,Pašilių’’1, 3, 5, 7…….gatves,įvažiavimą į sodo bendrija. Kadangi nėra didelio judėjimo, šalutinių gatvių padengimas asfalto drožlėmis nėra būtinas, nebent atsirastų laisvų lėšų, tačiau su sąlyga tvarkyti arba visas gatves, arba nei vienos . Išskirtinumo, kas jose gyvena ar dažnai važinėje negali būti.

2.Paremontuoti pagrindinius kelius atvežant asfalto drožlių.

3. Prie gręžinio sumontuoti el. apskaitos skydą (užsakymas ESO) esant reikalui susimontuoti papildomą vandens tiekimo sistemą.

4. Vandentiekis. Čia didžiausia problema, aptarnaujančios brigados nebėra likom dviese aš ir Anelė kur pagrinde reikalinga fizinė jėga, norinčių ir sugebančių padėti nėra. Juk visą sezoną reikalinga pastovi priežiūra. 2019-06-15. susirinkime nutarta tvarkyti pro sklypą einančius vandentiekio vamzdžius Tikslinga būtų pagrindinį vamzdyną tvarkyti bendrijos lėšomis, o atšakų priežiūrą, pakeitimą besiribojančių sklypų lėšomis. Ta turi patvirtinti bendrijos susirinkimas.

Bandysime ir šį sezoną tiekti vandenį,pasitelkiant galinčius padėti, pakeisti visiškai netinkamo vartoti vamzdyno atskiras dalis. Reikalui esant samdyti.

5.Atlikti su bendrijos poreikiais susijusius darbus.

Savo pasiūlymus ir nuomones teikite el.paštu pirmininkas.sbpasiliai@gmail.com a tel.86 81 40244

SB ,,Pašiliai’’ valdybos pirmininkas Jonas Jocaitis

Pranešimas skolininkams

Sodininkų bendrijos visuotinų susirinkimų nutarta; – nustatyti nario mokesčius – 5 eurai už arą nepriklausomai ar tu sodo bendrijos narys ar ne. Taip pat nutarta,kad privalomi savivaldybės nustatyti mokesčiai už atliekų tvarkymą būtų mokami per bendriją, o bendrijai jos moka visi nekilnojamą turtą bendrijoje turintys savininkai,kurie neturi sudarę sutarčių dėl atliekų tvarkymo su Jonavos paslaugomis.

Mokesčiai privalomi visiems, nepriimtina ir negalima, kad už jus skolininkus mokėtų, sąžiningai mokesčius mokantys kiti bendrijos nariai.

Prašau, iki 2020 m sausio mėn 1 d. visus skolininkus susimokėti jums priklausančius mokesčius, priešingu atveju būsite perduoti Kauno apylinkes teismo Jonavos rūmams.

Šių sklypų savininkai yra skolingi bendrijai.

4, 7 . 8 . 9 . 17. 21 . 22 .27 . 29 . 38 . 47 . 59 . 62 . 63 . 69 . 71 . 72 . 75 . 76 . 77 . 109 . 134 . 136 . 142 . 151 . 155 . 157 . 159 . 162 . 180 . 187 . 188 . 192 . 194 .196 . 201 . 204 . 209 . 217 . 219 . 220 . 221 . 222 . 223 . 224 .

Dėl susidariusios skolos dydžio arba iškilusiais klausimais prašome , kreiptis į pirmininką Joną Jocaitį tel. 86-81-40244 arba el.paštu pirmininkas.sbpasiliai@gmail.com

Valdybos pirmininkas