Bendrijos įstatai

SODININKŲ BENDRIJOS „PAŠILIAI”
ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sodininkų bendrija ,,Pašiliai” (toliau – Bendrija) yra sodininkų bendrai įsteigta, ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu.
2. Sutrumpintas bendrijos pavadinimas – SB „Pašiliai“.
3. Bendrijos teisinė forma – sodininkų bendrija.
4. Juridinio asmens kodas 191387166.
5. Bendrijos buveinė keičiama sodininkų bendrijos narių susirinkimo protokolu, kuris registruojamas Juridinių asmenų registre.
6. Bendrija veikia 25,20 ha bendrojo ploto žemės sklype, suteiktame bendrijai neterminuotam naudojimui 1980 m. sausio mėn. 22 d. Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos sprendimu, LT–55320 Jonavos rajono, Užusalių seniūnijos, Pašilių kaimo teritorijoje.
7. Bendrija turi antspaudą ir gali turėti sąskaitas bet kuriame Lietuvos Respublikos banke.
8. Bendrijos finansiniai metai yra nuo sausio mėn. 1 d. iki gruodžio mėn. 31 d.
9. Bendrijos veiklos terminas neribotas.
10. Bendrija veikia vadovaudamasi savo narių solidarumo, lygiateisiškumo, demokratiškumo ir tarpusavio susitarimo bei pagalbos principais.
11. Bendrija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymu, Vyriausybės nutarimais,  kitais įstatymais  ir teisės aktais, šiais įstatais ir Bendrijos vidaus tvarkos taisyklėmis.

II. BENDRIJOS VEIKLOS TIKSLAI

12. Bendrijos veiklos tikslai yra:
12.1. įgyvendinti Bendrijos narių bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjiško sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu;
12.2. puoselėti ir tausoti gamtą ir kraštovaizdį.
13. Bendrijos tikslams įgyvendinti Bendrija vykdo šiuos uždavinius:
13.1. organizuoja ir vykdo veiklą, kuri reikalinga Bendrijos turtui įrengti, prižiūrėti ir tinkamai naudoti;
13.2. organizuoja Bendrijos teritorijos planavimą;
13.3. įgyvendina programas, padedančias sutvarkyti sodo bendrijos teritorijas ir sudaryti palankias sąlygas būsto plėtrai;
13.4. visuomenei naudingais tikslais rūpinasi aplinkos apsauga mėgėjiško sodo teritorijoje ir jai priskirtose teritorijose, organizuoja ir vykdo aplinkos tvarkymo talkas;
13.5. bendradarbiauja su kitomis sodininkų bendrijomis, jungiasi į sodininkų susivienijimus, asociacijas ir draugijas;
13.6. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybės institucijomis ir kitomis organizacijomis;
13.7. siekdama gerinti savisaugą, tvarkos sode palaikymą, turto apsaugą Bendrijos valdyba įpareigojama spręsti policijos organizuojamose prevencinėse priemonėse dalyvavimo klausimus, bendradarbiavimą su priešgaisrinės apsaugos padaliniais.
14. Siekdama savo tikslų, Bendrija turi teisę:
14.1. įvairiais teisėtais būdais skleisti informaciją apie Bendrijos veiklą, propaguoti Bendrijos tikslus ir uždavinius;
14.2. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;
14.3. steigti fondus;
14.4. teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
14.5. užsiimti vaisių, uogų, daržovių, gėlių auginimu, dekoratyvine sodininkyste, bitininkyste, vaistažolių auginimų, grybų auginimu, augalų sėklininkyste;
14.6. užsiimti veikla susijusia su poilsio organizavimu;
14.7. turėti parduotuves ir prekiauti sodininkų užauginta ir pagaminta produkcija, taip pat kitomis sodininkams reikalingomis prekėmis;
14.8. įstoti į šalyje ir užsienyje sukurtas mėgėjiškos sodininkystės organizacijas ar palaikyti ryšius su jomis bei sudaryti bendros veiklos susitarimus;
14.9. organizuoti seminarus, konferencijas ir sodininkų mokymus plėtojant mėgėjiškos sodininkystės veiklą;
14.10. padėti sodininkams realizuoti jų išaugintą ir pagamintą produkciją;
14.11. organizuoti sodmenų bei kitos soduose išaugintos produkcijos muges, parodas ir kitus masinius renginius, kuriais siekiama propaguoti ir plėtoti mėgėjišką sodininkystę;
14.12. vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi vykdyti šią ūkinę veiklą:
14.12.1. daržovių sėklų gavybą.
14.12.2. grybų ir valgomųjų trumų auginimą.
14.12.3. gėlių auginimą.
14.12.4. vynuogių auginimą.
14.12.5. prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimą.
14.12.6. kitų daugiamečių augalų auginimą.
14.12.7. bitininkystę.
14.12.8. vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamybą.
14.12.9. mažmeninę prekybą nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai, tabakas.
14.12.10. kitą mažmeninę prekybą nespecializuotose parduotuvėse.
14.12.11. gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninę prekybą specializuotose parduotuvėse.
14.12.12. maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninę prekybą kioskuose ir prekyvietėse.
14.12.13. kitų prekių mažmeninę prekybą kioskuose ir turgavietėse.
14.12.14. užsakomąjį pardavimą paštu arba internetu.
14.12.15. kitą leidybą.
14.12.16. nuosavo nekilnojamojo turto pirkimą ir pardavimą.
14.12.17. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuomą ir eksploatavimą.
14.12.18. kraštovaizdžio tvarkymą.

III. BENDRIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

15. Bendrija turi šias teises ir pareigas:
15.1. užsiimti įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri neatsiejamai susijusi su Bendrijos veiklos tikslais ir uždaviniais;
15.2. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
15.3. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
15.4. gauti lėšų ar kitokio turto iš užsienio ir tarptautinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų;
15.5. gauti lėšų ar kitokio turto iš valstybės valdymo institucijų ir užsienio valstybių valdžios, bendrijos infrastruktūros vystymui, mėgėjiškos sodininkystės mokslinių ir kitokių tyrimų bei sodininkystės švietimo reikmėms;
15.6. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;
15.7. nustatyti savo produkcijos bei teikiamų paslaugų kainas ir tarifus, išskyrus atvejus kai juos įstatymų tvarka nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar kita įstatymų nustatyta institucija;
15.8. gauti lėšų ar kitokio turto iš Lietuvos Respublikos piliečių, organizacijų, fondų;
15.9. likviduotis ir reorganizuotis.
16. Bendrija privalo laiku mokėti įstatymų nustatytus mokesčius.
17. Bendrijos valdyba įgaliojama operatyviai spręsti klausimus dėl savo teisių gynimo teismuose, skolų išieškojimo per antstolius ikiteismine tvarka ar kitais metodais, kurie neprieštarauja Civiliniam kodeksui, atstovauti valstybinėse institucijose ginant savo Bendrijos narių interesus.
18. Bendrija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu ir neatsako už savo narių prievoles, o šie neatsako už Bendrijos prievoles.
19. Bendrijai draudžiama:
19.1. Bendrijos pajamas skirti kitai, negu yra nustatyta Bendrijos įstatuose, veiklai;
19.2. neatlygintinai perduoti Bendrijos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį Bendrijos nariui ar kitam asmeniui;
19.3. teikti paskolas, įkeisti savo turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas savo prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą;
19.4. skolintis pinigų iš savo nario ar kito asmens mokant palūkanas, išskyrus Lietuvos Respublikoje registruotas kredito įstaigas;
19.5. būti neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens steigėja.
20. Bendrija turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ir jos įstatuose numatyta ūkine komercine veikla, kuri neatsiejamai susijusi su Bendrijos veiklos tikslais.

IV. NARYSTĖS BENDRIJOJE SĄLYGOS. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

21. Bendrijos nariu gali būti mėgėjiško sodo teritorijos, kurioje įsteigta Bendrija, sodininkas. Jei mėgėjiško sodo teritorijoje esantį žemės sklypą nuosavybės ar kitomis teisėmis valdo keli fiziniai asmenys (sodininkai), Bendrijos nariu gali būti tik vienas iš jų.
22. Bendrijos nario teises ir pareigas sodininkas įgyja nuo įstojimo į Bendriją dienos, išskyrus atvejus, kai sodininkai nariais tampa nuo Bendrijos įregistravimo.
23. Bendrijos narys, jo šeimos nariai turi teisę naudotis Bendrijos bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdami kitų mėgėjiško sodo teritorijos sodininkų, jų šeimos narių, asmenų įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, teisių bei teisėtų interesų ir aplinkos apsaugos reikalavimų.
24. Narystė Bendrijoje pasibaigia nariui mirus, nariui netekus nuosavybės ar kitų teisių, kurių pagrindu jis valdė mėgėjiško sodo teritorijoje esantį sodo sklypą, nariui išstojus iš Bendrijos ar Bendrijai jį pašalinus iš Bendrijos bei Bendriją likvidavus.
25. Bendrijos narys turi šias teises:
25.1. dalyvauti ir balsuoti Bendrijos narių susirinkime, rinkti ir būti išrinktas Bendrijos valdybos nariu, revizijos komisijos nariu;
25.2. reikalauti, kad Bendrijos valdymas ir bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimas bei priežiūra atitiktų visų Bendrijos narių bendrąsias teises ir teisėtus interesus;
25.3. imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo ir individualiems objektams, ir reikalauti atlyginti padarytus nuostolius;
25.4. viešosios prekybos vietose (turgavietėse, mugėse, prekybos paviljonuose ir kt.) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parduoti sodo sk1ype išaugintą mėgėjiškos sodininkystės produkciją;
25.5. kreiptis į Bendrijos valdybą, susipažinti su Bendrijos dokumentais ir gauti visą Bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą, o gavus minėtą informaciją raštu, atlyginti Bendrijai jos patirtas išlaidas;
25.6. įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas teises ir Bendrijos įstatuose nustatytas neturtines teises;
25.7. išstoti iš Bendrijos. Išstodamas iš Bendrijos jos narys turi visiškai atsiskaityti su Bendrija už savo prievoles jai.
26. Bendrijos narys turi šias pareigas:
26.1. laikytis Bendrijos įstatų, vykdyti Bendrijos narių susirinkimo, Bendrijos valdybos sprendimus;
26.2. tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės ar kitos teisės pagrindu valdomą sodo sklypą, nedarydamas žalos kaimyninių sklypų naudotojams ir aplinkai;
26.3. tausoti Bendrijos turtą ir bendrojo naudojimo objektus, laikytis Bendrijos vidaus tvarkos taisyklių, užtikrinti, kad šių taisyklių laikytųsi jo šeimos nariai ar kiti teisėti jo turto naudotojai;
26.4. saugoti savo ir kitų žemės sklypų riboženklius, nepažeisti statybos reglamento reikalavimų statant tvoras, pastatus ir kitus statinius;
26.5. informuoti raštu apie vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus Bendrijos valdybą;
26.6. nustatyta tvarka atsiskaityti už jam teikiamas paslaugas, mokėti Bendrijos nario, tikslinius mokesčius bei kitas nustatytas įmokas;
26.7. pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus apmokėti Bendrijos išlaidas, susijusias su mėgėjiško sodo teritorijos bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu, taip pat bendrojo naudojimo žemės naudojimu ir priežiūra, proporcingai pagal sklypo dydį;
26.8. dalyvauti Bendrijos valdybos organizuojamose talkose ir kituose bendrojo naudojimo objektų priežiūros darbuose. Nuo dalyvavimo talkose ir mokesčio už nedalyvavimą jose atleidžiami sodų sklypų savininkai, kuriems talkų organizavimo metu yra daugiau nei 70 metų arba turintys neįgalumą, pateikę Bendrijos valdybai prašymus;
26.9. ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki nuosavybės teise jam priklausančio sodo sklypo perleidimo, apie numatomą sudaryti perleidimo sandorį ir išstojimą iš Bendrijos raštu pranešti Bendrijos valdybai ir atsiskaityti su Bendrija pagal visas savo prievoles;
26.10. asmuo, įsigijęs sklypą Bendrijoje, apie tai privalo raštu informuoti valdybą per 10 darbo dienų ir nurodyti adresą ir kitas koordinates, kuriomis būtų galima, esant reikalui, susisiekti ir teikti informaciją, bei informuoti apie savo sprendimą dėl stojimo į Bendrijos narius. Kartu Bendrijos valdybai turi būti pateiktos dokumentų kopijos, kuriais remiantis įsigytas sklypas;
26.11. išvykus ilgesniam laikotarpiui nei 3 mėn. ar dėl kitų priežasčių negalint prižiūrėti savo turto, raštu informuoti Bendrijos valdybą, kas lieka atsakingas už prievolių vykdymą ir adresą bei kitas koordinates, kuriomis būtų galima teikti informaciją.
27. Be Bendrijos valdybos nutarimu duoto leidimo ir visų artimiausių kaimyninių sklypų savininkų duoto raštiško sutikimo, sodininkai ir kiti asmenys neturi teisės Bendrijos teritorijoje vykdyti bet kokią komercinę – ūkinę veiklą.
28. Asmenys, kurie Bendrijos teritorijoje įsigyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti Bendrijos nariais, išstoję iš Bendrijos arba iš jos pašalinti, taip pat juridiniai asmenys, kurie įsigyja žemės sklypą Bendrijos teritorijoje už visas paslaugas ir naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais atsiskaito pagal Bendrijos pateiktas sąskaitas. Asmenims, perleidusiems nuosavybės teisę į turimą žemės sklypą, išstojusiems, pašalintiems iš Bendrijos, jų sumokėti nario mokesčiai ar kiti piniginiai ar nepiniginiai įnašai negrąžinami ir nekompensuojami.
29. Bendrijos nariai privalo ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų rugpjūčio 31 dienos sumokėti Bendrijos nustatytus mokesčius ir kitas įmokas už einamuosius finansinius metus.
30. Sodininkai ir kiti asmenys mėgėjiško sodo teritorijoje privalo laikytis Bendrijos nustatytų vidaus tvarkos taisyklių ir be Bendrijos valdybos leidimo savavališkai nereguliuoti, nekeisti, neremontuoti mėgėjiško sodo teritorijos bendrosios inžinerinės įrangos, bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir objektų.
31. Bendrijos pirmininkas arba Bendrijos valdybos įgaliotas asmuo, tvarkantis ir prižiūrintis infrastruktūros objektus ir tinklus, esančius nuosavų sklypelių ribose, turi teisę bet kuriuo paros metu prie jų prieiti ir atlikti savo pareigas, nedarant žalos savininko nuosavybei.
32. Sodininkai ir kiti asmenys, padarę žalą Bendrijai, atsako ir atlygina nuostolius įstatymų nustatyta tvarka.
33. Bendrijos nariai, sodininkai ir kiti asmenys tarpusavyje turi elgtis pagarbiai, laikytis etiško, neįžeidžiančio bendravimo principų.

V. PRIĖMIMO Į BENDRIJOS NARIUS, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO
IŠ BENDRIJOS NARIŲ SĄLYGOS IR TVARKA

34. Bendrijos nario teises ir pareigas sodininkas įgyja nuo įstojimo į Bendriją dienos, išskyrus atvejus, kai sodininkai nariais tampa nuo Bendrijos įregistravimo.
35. Prašymas stoti į Bendriją paduodamas Bendrijos valdybai. Stojantis į Bendriją sodininkas privalo sumokėti Bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka ir nustatyto dydžio stojamąjį nario mokestį. Sodininko pareiškimas yra svarstomas artimiausiame po prašymo padavimo dienos Bendrijos valdybos posėdyje. Sprendimas dėl narystės priimamas paprasta balsų dauguma. Priimti į Bendriją nariai registruojami sodininkų registravimo knygoje.
36. Bendrijos buveinėje turi būti asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, registravimo knyga, kurioje registruojami visi sodininkai ir juridiniai asmenys. Joje turi būti nurodyta sodininko vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas) sklypo valdymo teisės pagrindas, sodo sklypo plotas ir adresas (sklypo numeris), įstojimo į Bendrijos narius data, išstojimo (pašalinimo) iš Bendrijos narių data, telefonai, elektroninio pašto adresas, asmens išregistravimo iš sodininkų data.
37. Su asmenų registravimo knyga turi teisę susipažinti kiekvienas asmuo, įsigijęs sodo sklypą mėgėjiško sodo teritorijoje.
38. Bendrijos nariui gali būti išduodamas Bendrijos nario pažymėjimas (nario bilietas). Priėmus sprendimą išduoti Bendrijos nario pažymėjimą (bilietą), privalomieji nario pažymėjimo (bilieto) rekvizitai yra šie: Bendrijos pavadinimas, nario vardas, pavardė, nuotrauka, sklypo numeris, sklypo plotas, įstojimo į Bendriją data, Bendrijos antspaudas, Bendrijos valdybos pirmininko parašas. Sprendimą dėl nario pažymėjimų (bilietų) išdavimo, rekvizitų papildymo, nario pažymėjimo (bilieto) keitimo, išdavimo tvarkos priima Bendrijos valdyba.
39. Narystė Bendrijoje pasibaigia:
39.1. nariui mirus;
39.2. nariui netekus nuosavybės ar kitų teisių, kurių pagrindu jis valdė mėgėjiško sodo teritorijoje esantį sodo sklypą;
39.3. nariui išstojus iš Bendrijos ar Bendrijai jį pašalinus iš Bendrijos;
39.4. Bendriją likvidavus.
40. Išstojimo iš Bendrijos ir pašalinimo iš jos tvarka ir sąlygos:
40.1. Bendrijos narys išstoja iš Bendrijos pateikęs prašymą Bendrijos valdybai ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki išstojimo dienos;
40.2. Bendrijos narys gali būti pašalintas iš Bendrijos narių susirinkimo sprendimu, kai Bendrijos narys pažeidžia šiuos įstatus, Bendrijos nustatytas vidaus tvarkos taisykles, nevykdo savo pareigų ir prievolių ar grubiai pažeidžia Bendrijos teisėtus interesus.
41. Asmenys, išstoję iš Bendrijos arba iš jos pašalinti, per 15 (penkiolika) dienų privalo sudaryti su Bendrija sutartis dėl naudojimosi bendrojo naudojimo objektais sąlygų, tvarkos ir kainų.
42. Asmenys, kurie mėgėjiško sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti Bendrijos nariais, išstoję iš Bendrijos arba iš jos pašalinti, taip pat juridiniai asmenys, kurie įsigyja žemės sklypą mėgėjiško sodo teritorijoje yra bendro turto bendrasavininkai, turi vienodas pareigas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendro naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, kaip ir Bendrijos nariai už visas paslaugas, naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais ir administravimo paslaugas, aplinkos tvarkymą atsiskaito pagal Bendrijos pateiktas sąskaitas arba mokėdami tikslinių mokesčių rinkliavas.
43. Visi asmenys, kurie naujai įsigyja mėgėjiško sodo teritorijoje žemės sklypą, tame tarpe ir nestojantys į Bendrijos narius, moka vienkartinį infrastruktūros išvystymo mokestį, kurį einamiesiems metams patvirtina visuotinis narių susirinkimas.

VI. BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO IR BALSAVIMO JAME TVARKA

44. Bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę:
44.1. keisti Bendrijos įstatus;
44.2. iš Bendrijos narių rinkti ir atšaukti Bendrijos valdybos narius, iš jos narių rinkti valdybos pirmininką bei tvirtinti valdybos darbo reglamentą;
44.3. nustatyti Bendrijos ūkinės veiklos organizavimo ir valdymo tvarką bei su tuo susijusius įgaliojimus Bendrijos valdybai, taip pat valdybos narių darbo apmokėjimo sąlygas, samdomų darbuotojų skaičių ir jų darbo apmokėjimo tvarką;
44.4. iš Bendrijos narių rinkti revizijos komisiją bei jos pirmininką ir tvirtinti šios komisijos darbo reglamentą;
44.5. tvirtinti Bendrijos metines pajamų ir išlaidų sąmatas, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinį bei ilgalaikį planą, lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti kaupimo tvarką;
44.6. vertinti Bendrijos valdybos metinę veiklą, tvirtinti metinę Bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitą ir revizijos komisijos išvadas apie Bendrijos finansinę veiklą;
44.7. spręsti naujų narių priėmimo į Bendriją,  narių skatinimo, drausminimo ir Bendrijos narių šalinimo iš Bendrijos klausimus;
44.8. nustatyti disponavimo Bendrijos turtu ir lėšomis tvarką, spręsti lėšų skolinimosi bei pajamų paskirstymo klausimus;
44.9. nustatyti ir tvirtinti Bendrijos vidaus tvarkos taisykles;
44.10. spręsti klausimus dėl Bendrijos stojimo į susivienijimus ir draugijas, išstojimo iš jų;
44.11. spręsti klausimus dėl Bendrijos narių tikslinių įnašų dydžio, kuriuos privalu sumokėti į Bendrijos kasą arba į Bendrijos sąskaitą banke iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.;
44.12. priimti sprendimą dėl Bendrijos reorganizavimo ir patvirtinti reorganizavimo sąlygas;
44.13. priimti sprendimą pertvarkyti Bendriją;
44.14. priimti sprendimą likviduoti Bendriją, atšaukti Bendrijos likvidavimą;
44.15. rinkti ir atšaukti Bendrijos likvidatorių;
44.16. spręsti Bendrijos teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo ir priežiūros, užstatymo ir kitus teritorijos planavimo, infrastruktūros plėtros ir Bendrijos bendrojo naudojimo turto naudojimo, tvarkymo ir pardavimo klausimus;
44.17. spręsti Bendrijos buveinės vietos pakeitimo klausimą, susirinkimo protokolu perregistruojant pakeistą adresą Juridinių asmenų registre.
45. Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitais pagal Bendrijos įstatus ir Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymą jo kompetencijai priskirtais klausimais.
46. Bendrijos narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrijos organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
47. Bendrijos susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka:
47.1. Bendrijos narių susirinkimo (eilinio ar neeilinio) šaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrijos valdymo organas, 1/10 Bendrijos narių iniciatyvinė grupė bei Bendrijos revizijos komisija;
47.2. Paprastai Bendrijos narių susirinkimas šaukiamas Bendrijos valdybos sprendimu;
47.3. Bendrijos narių susirinkimo šaukimo iniciatoriai Bendrijos valdybai pateikia paraišką. Joje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, iniciatorių atstovas, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Bendrijos narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos. Apie šaukiamą Bendrijos narių susirinkimą jo organizatorius turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos informuoti Bendrijos narius, patalpindamas informaciją Bendrijos skelbimų lentose arba kitose gerai matomose vietose Bendrijos teritorijoje, taip pat, jei yra galimybių, Bendrijos narius informuodamas savo Bendrijos internetinėje svetainėje, paskelbdamas informaciją visuomenės informavimo priemonėse ir Bendrijos narius informuodamas elektroninėmis priemonėmis, nurodyti susirinkimo organizavimo vietą ir laiką ir kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę bei siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais. Jeigu susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti valdymo organą, pakeisti Bendrijos įstatus, svarstyti lėšų skolinimosi, Bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo klausimus, apie Bendrijos narių susirinkimo šaukimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu ar pasirašytinai, arba skelbiama viename iš Lietuvos Respublikos dienraščių, arba viešiesiems pranešimams skelbti skirtame elektroniniame leidinyje, kurį LR Vyriausybė nustatyta tvarka leidžia juridinių asmenų registro tvarkytojas. Skelbime nurodoma, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais. Apie Bendrijos narių susirinkimo sušaukimą visais atvejais visa informacija turi būti skelbiama ir Bendrijos skelbimų lentose;
47.4. Jeigu Bendrijos valdyba nepriėmė sprendimo sušaukti Bendrijos narių susirinkimą per vieną mėnesį nuo susirinkimo iniciatorių pateiktos paraiškos gavimo dienos ir nepranešė apie savo sprendimą iniciatorių nurodytam asmeniui, narių susirinkimas gali būti sušaukiamas daugiau kaip 1/10 Bendrijos narių iniciatorių ar revizijos komisijos sprendimu.
47.5. Bendrijos valdyba pagal iniciatorių paraišką per nustatytą vieno mėnesio terminą neprivalo sušaukti Bendrijos narių susirinkimo, jei nėra praėję 4 mėnesių nuo finansinių metų pabaigos, jei iniciatorių siūlomi klausimai nepriskirti spręsti narių susirinkimo kompetencijai, jei paraiška paduota nesilaikant reikalavimų. Šiais atvejais Bendrijos valdyba atsisakymą sušaukti narių susirinkimą turi motyvuoti ir pranešti iniciatorių nurodytam asmeniui;
47.6. Eilinis Bendrijos narių susirinkimas turi būti sušaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, o neeiliniai – prireikus;
47.7. Bendrijos narių susirinkimo organizatorius, priėmęs sprendimą sušaukti narių susirinkimą, apie šaukiamą Bendrijos narių susirinkimą turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos informuoti Bendrijos narius, patalpindamas informaciją Bendrijos skelbimų lentose arba kitose gerai matomose vietose Bendrijos teritorijoje, taip pat, jei yra galimybių, Bendrijos narius informuodamas savo Bendrijos internetinėje svetainėje, paskelbdamas informaciją visuomenės informavimo priemonėse ir Bendrijos narius informuodamas elektroninėmis priemonėmis, nurodyti susirinkimo organizavimo vietą ir laiką ir kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę bei siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais;
47.8. Jeigu susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti valdymo organą, pakeisti Bendrijos įstatus, svarstyti lėšų skolinimosi, Bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo klausimus, apie Bendrijos narių susirinkimo šaukimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu ar pasirašytinai, arba skelbiama viename iš Lietuvos Respublikos dienraščių, arba viešiesiems pranešimams skelbti skirtame elektroniniame leidinyje, kurį LR Vyriausybė nustatyta tvarka leidžia juridinių asmenų registro tvarkytojas. Skelbime nurodoma, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais. Apie Bendrijos narių susirinkimo sušaukimą visais atvejais visa informacija turi būti skelbiama ir Bendrijos skelbimų lentose;
47.9. Kiekvienas Bendrijos narių susirinkimas turi išrinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių.
47.10. Bendrijos narių susirinkime teisėtai dalyvaujantys Bendrijos nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. Narys, dalyvaujantis Bendrijos narių susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Už Bendrijos narį, atstovaujamą įgalioto asmens pagal įgaliojimą ar balsavimo teisės perleidimo sutartį, pasirašo įgaliotas asmuo (vienas įgaliotas asmuo gali atstovauti tik vienam Bendrijos nariui). Narių registravimo sąrašą pasirašo Bendrijos narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Susirinkimo dalyvių registravimo sąraše turi būti nurodyti nariai, iš anksto pareiškę nuomonę raštu;
47.11. Bendrijos nario artimam giminaičiui gali būti duodamas paprastos, notaro nepatvirtintos, rašytinės formos įgaliojimas atstovauti Bendrijos narių susirinkime, nurodant įgaliojimo terminą, teises ir pareigas;
47.12. Vienas įgaliotas asmuo gali atstovauti vienam Bendrijos nariui. Balsavimo teisės perleidimo sutartyje Bendrijos narys ir jo įgaliotas asmuo turi nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus. Įgaliotas asmuo, dalyvaudamas Bendrijos narių susirinkime, atstovauja Bendrijos nariui, kuris yra jam perleidęs savo balsavimo teisę ir pats nedalyvauja Bendrijos narių susirinkime. Įgaliotas asmuo balsavimo teisės perleidimo sutartį ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo dienos privalo pateikti Bendrijos valdymo organui. Šiuo atveju laikoma, kad Bendrijos narių susirinkime dalyvauja visi atstovaujami nariai. Balsavimo teisės perleidimo sutarties notaras netvirtina, išskyrus atvejus, kai balsuojama dėl valdymo organo rinkimo ar atšaukimo, Bendrijos įstatų pakeitimo, lėšų skolinimosi, Bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo.
47.13. Bendrijos narių susirinkime kiekvienas Bendrijos narys turi po vieną balsą.
47.14. Bendrijos narių susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo bendrijos narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
47.15. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Bendrijos narių susirinkimo dienos. Prie Bendrijos narių susirinkimo protokolo turi būti pridedama: Bendrijos narių susirinkime dalyvavusių narių registracijos sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; dokumentai, patvirtinantys, kad nariams buvo pranešta apie narių susirinkimo sušaukimą. Prie protokolo taip pat pridedami dokumentai, patvirtinantys Bendrijos narių išankstinį nuomonės pareiškimą raštu.
48. Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir ne anksčiau kaip po 14 dienų gali būti sušauktas pakartotinis Bendrijos narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Pakartotiniam susirinkimui netaikomas kvorumo reikalavimas. Sprendimai pakartotiniame susirinkime priimami paprasta ar šių įstatų nustatytais atvejais – kvalifikuota visų pakartotiniame susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma, nepriklausomai, kiek Bendrija turi narių ir kiek jų dalyvauja pakartotiniame susirinkime. Į dalyvaujančių Bendrijos narių susirinkime skaičių įskaičiuojami ir tie nariai, kurie iš anksto yra pareiškę savo nuomonę raštu.
49. Bendrijos narių pakartotino susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma, išskyrus nustatytas išimtis.
50. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri yra ne mažesnė kaip 1/2 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų, priimami sprendimai dėl nario pašalinimo iš Bendrijos, dėl Bendrijos įstatų pakeitimo, dėl valdymo organo arba kolegialaus valdymo organo narių rinkimo ar atšaukimo. Dėl Bendrijos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų patvirtinimo, dėl Bendrijos pertvarkymo, dėl Bendrijos likvidavimo, dėl Bendrijos likvidavimo atšaukimo taip pat sprendimui priimti balsuojant raštu kvalifikuota balsų dauguma turi būti ne mažesnė kaip 2/3 Bendrijos narių.
51. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl kasmetinės išlaidų sąmatos tvirtinimo ar koregavimo yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip 1/2 Bendrijos narių.
52. Balsavimas Bendrijos narių susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems nariams, jei nors vienas narys prieš susirinkimą pareiškia pageidavimą slapto balsavimo ir tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 susirinkime dalyvaujančių Bendrijos narių.
53. Slaptas balsavimas vykdomas šia tvarka:
53.1. Prieš susirinkimą paruošiami slapto balsavimo biuleteniai, kurie antspauduojami Bendrijos antspaudu. Slapto balsavimo biuletenyje turi būti: Bendrijos pavadinimas, susirinkimo data, darbotvarkės klausimo pavadinimas, už kurį balsuojama, ir balsuojančiojo nuomonė „už“ arba „prieš“ šiuo darbotvarkėje paskelbtu klausimu;
53.2. Susirinkime balsavimo biuleteniai išdalinami susirinkime dalyvaujantiems Bendrijos nariams ir balsuojantysis pažymi balsavimo lape savo nuomonę. Baigus balsavimą, balsų skaičiavimo komisija suskaičiuoja rezultatus, surašo balsų skaičiavimo protokolą ir paskelbia sprendimą svarstomu darbotvarkės klausimu. Balsavimo lapas negali būti atšauktas. Biuleteniai sudedami į voką, vokas užklijuojamas, antspauduojamas. Ant voko užrašoma bendrijos pavadinimas, susirinkimo data, klausimo, dėl kurio balsuota, pavadinimas.
54. Bendrijos nariai dėl susirinkime svarstomų klausimų gali balsuoti iš anksto raštu. Raštu iš anksto balsavę nariai laikomi dalyvaujančiais narių susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus.
55. Išankstinis balsavimas vykdomas šia tvarka:
55.1. apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai informuoja valdybą ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios;
55.2. Bendrijos valdyba turi sudaryti sąlygas nariams, balsuojantiems raštu, susipažinti su visais pasiūlymų sprendimų projektais balsuojamu darbotvarkės klausimu;
55.3. Balsuojant raštu, balsavimo lape nurodomas Bendrijos nario vardas, pavardė, sodo sklypo numeris ir adresas, darbotvarkės klausimo pavadinimas, už kurį jis balsuoja, ir jo nuomonė „už“ arba „prieš“ šiuo darbotvarkėje paskelbtu klausimu. Balsavimo lapas įdedamas į voką, kuris atidaromas susirinkimo metu po balsavimo. Balsavimo lapas negali būti atšauktas.
56. Bendrijos nariai sprendimus gali priimti ir nesušaukę susirinkimo. Sprendimą dėl balsavimo raštu (apklausos būdu) priima bendrijos valdyba.
57. Balsavimas raštu, nesušaukus narių susirinkimo, vykdomas taip:
57.1. Parengiamas balsavimo raštu biuletenis, kuriame nurodoma Bendrijos pavadinimas, įrašomas svarstomas klausimas, siūlomas sprendimo būdas (-ai), balsavimo žyma „Pritariu“, „Nepritariu“ ir nuoroda, kam ir kada šis biuletenis turi būti grąžinamas;
57.2. Balsavimo biuletenis įteikiamas kiekvienam Bendrijos nariui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku. Apie balsavimą raštu taip pat paskelbiama viešai skelbimų lentose;
57.3. Bendrijos narys, gavęs balsavimo biuletenį, turi per 14 kalendorinių dienų nuo šio biuletenio įteikimo dienos apsispręsti dėl balsavimo ir atitinkami pažymėti biuletenyje, ar pritaria siūlomam sprendimo būdui (būdams). Užpildytas biuletenis pasirašomas;
57.4. Balsavimo biuleteniai laikomi negaliojančiais, jei jie nepasirašyti ar neužpildyti;
57.5. Užpildytą biuletenį Bendrijos narys turi grąžinti įgaliotam asmeniui, arba atsiusti paštu Bendrijos valdybai, arba įmesti į specialiai tam skirtą balsadėžę;
57.6. Balsavimo rezultatus apibendrina Bendrijos valdybos patvirtinta balsų skaičiavimo komisija, sudaryta iš Bendrijos narių atstovų. Balsavimo raštu rezultatai įforminami balsų skaičiavimo komisijos protokolu, kurį pasirašo balsų skaičiavimo komisijos nariai ir tvirtina valdyba. Balsų skaičiavimo komisijos pasirašytas protokolas viešai skelbiamas Bendrijos skelbimų lentose;
57.7. Balsuojant raštu, sprendimai yra teisėti, jeigu jiems pritaria daugiau kaip 1/2 Bendrijos narių;
57.8. Balsavimo biuleteniai sudedami į voką, vokas užklijuojamas, antspauduojamas. Ant voko užrašomas Bendrijos pavadinimas, data, klausimo, dėl kurio balsuota, pavadinimas;
57.9. Balsavimas raštu laikomas neįvykusiu, jeigu iki balsavimo biuleteniuose nurodyto termino grąžintų Bendrijos valdybai, ar perduotų įgaliotam asmeniui, ar įmestų į balsadėžę ir pripažintų negaliojančiais biuletenių skaičius yra mažesnis už 1/2 Bendrijos narių skaičių plius vienas;
57.10. Pakartotinis balsavimas raštu gali būti vykdomas Bendrijos valdybos sprendimu ne anksčiau kaip po 14 kalendorinių dienų, pasibaigus vykdyto balsavimo raštu terminui.
58. Bendrijos narių susirinkimo priimti sprendimai (protokolai) registruojami ir skelbiami (sprendimai, išrašai iš protokolų) Bendrijos skelbimų lentose.

VII. BENDRIJOS VALDYMO ORGANAI, RINKIMO IR ATŠAUKIMO
TVARKA, JO KOMPETENCIJA BEI NARIŲ ATSAKOMYBĖ

59. Bendrija įgyja civilines teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
60. Bendrijos valdymo organai yra: Bendrijos narių susirinkimas ir kolegialus valdymo organas – Bendrijos valdyba. Bendrijos valdybos narius tik iš Bendrijos narių renka Bendrijos narių susirinkimas 3 metų laikotarpiui. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas. Vietoj atsistatydinusių ar atšauktų valdybos narių kiekvienas renkamas tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.
61. Bendrijos valdyba sudaroma iš 5 (penkių) narių.
62. Bendrijos valdybos nariai gali būti atšaukiami Bendrijos narių susirinkimo sprendimu, kuris priimamas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų. Bendrijos narių susirinkimas dėl Bendrijos valdybos narių atšaukimo organizuojamas ta pačia tvarka kaip ir dėl Bendrijos narių rinkimo.
63. Bendrijos valdyba veikia pagal Bendrijos narių susirinkimo patvirtintą darbo reglamentą. Bendrijos valdybos veiklai vadovauja jos pirmininkas. Pirmininką iš valdybos narių renka Bendrijos narių susirinkimas.
64. Bendrijos valdyba:
64.1. Organizuoja Bendrijos veiklą ir prižiūri, ar laikomasi jos įstatų;
64.2. Priima ir nagrinėja prašymus priimti ir atleisti iš Bendrijos narių, sprendžia narių skatinimo, drausminimo klausimus;
64.3. Įgyvendina Bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto, rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinį bei ilgalaikį planą;
64.4. Sudaro metinę finansinę atskaitomybę ir ją pateikia Bendrijos narių susirinkimui;
64.5. Tvarko ir saugo Bendrijos bendrojo naudojimo turto ir objektų registravimo knygą, Bendrijos techninius ir juridinius dokumentus;
64.6. Šių įstatų nustatytais atvejais ir narių prašymu pateikia informaciją ir dokumentus Bendrijos narių susirinkimui;
64.7. Bendrijos dokumentus ir duomenis pateikia juridinių asmenų registrui;
64.8. Bendrijos įstatuose nurodytą informaciją viešai skelbia Bendrijos teritorijoje esančiose skelbimų lentose ir Bendrijos internetinėje svetainėje;
64.9. Teikia Bendrijos nariams reikalingą informaciją. Išimtinais atvejais, Bendrijos valdybai priėmus sprendimą, gali būti teikiamos Bendrijos dokumentų kopijos, jei už jas yra sumokėta valdybos nustatyta rinkliava;
64.10. Nagrinėja Bendrijos narių pareiškimus, prašymus bei skundus ir per vieną mėnesį pateikia atsakymą;
64.11. Priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo ir kitas sutartis. Bendrijos valdyba veikia Bendrijos vardu santykiuose su kitais asmenimis ir turi teisę sudaryti sandorius;
64.12. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatyme ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat Bendrijos įstatų nustatytas pareigas.
65. Bendrijos valdyba organizuoja Bendrijos veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis. Bendrijos valdyba veikia Bendrijos vardu santykiuose su kitais asmenimis ir turi teisę sudaryti sandorius.
66. Bendrijos valdyba ir Bendrijos valdybos pirmininkas dirba pagal Bendrijos narių susirinkimo patvirtintą valdybos darbo reglamentą:
66.1. Bendrijos valdybos sprendimai priimami posėdžiuose. Posėdžių šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas Bendrijos valdybos narys turi vieną balsą;
66.2. Bendrijos valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla Bendrijos valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas;
66.3. Bendrijos valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė Bendrijos valdybos narių. Jei Bendrijos valdybos narių balsai „už“ ir „prieš“ pasiskirsto po lygiai, lemia Bendrijos valdybos pirmininko balsas. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami, išskyrus atvejį, kai sprendimą pasirašo visi valdybos nariai;
66.4. Bendrijos valdyba turi užtikrinti, kad revizijos komisijai būtų pateikti visi nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrijos dokumentai;
66.5. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio Bendrijos narių susirinkimo, Bendrijos valdyba privalo parengti Bendrijos veiklos ataskaitą. Joje turi būti Bendrijos veiklos per ataskaitinius finansinius metus apžvalga, svarbiausi įvykiai Bendrijoje einamaisiais finansiniais metais iki eilinio narių susirinkimo, Bendrijos veiklos planai ir prognozės.
67. Bendrijos valdybos nariai atleidžiami nuo mokesčių bendrijai nuo jų išrinkimo datos iki jų kadencijos pabaigos, atsistatydinimo arba atšaukimo iš pareigų.
68. Bendrijos valdybos narių, nevykdančių arba netinkamai vykdančių pareigas, atsakomybę nustato Civilinis kodeksas, Sodininkų bendrijų įstatymas ir kiti įstatymai.
69. Bendrijos valdybos nariai privalo solidariai atlyginti Bendrijai nuostolius, padarytus dėl Bendrijos valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant Bendrijos įstatus, Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų ir kitus įstatymus.
70. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie Bendrijos valdybos nariai, kurie balsavo prieš tokį sprendimą arba nedalyvavo posėdyje jį priimant ir per 7 kalendorines dienas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokį sprendimą, teikė posėdžio pirmininkui rašytinį protestą.
71. Bendrijos valdybos nario atsistatydinimas ar atšaukimas iš pareigų neatleidžia jo nuo dėl jo kaltės padarytų nuostolių atlyginimo.
72. Bendrijos valdybos narys gali būti atleidžiamas nuo nuostolių, kuriuos jis padarė eidamas savo pareigas, atlyginimo, jeigu jis rėmėsi Bendrijos dokumentais ir kita informacija, kurių tikrumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veikė neviršydamas normalios ūkinės rizikos. Ginčus dėl nuostolių atlyginimo sprendžia teismas įstatymų nustatyta tvarka.

VIII. BENDRIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

73. Bendrijos ūkinę finansinę veiklą kontroliuoja išrinkta revizijos komisija iš trijų narių. Revizijos komisija ir jos pirmininkas renkami Bendrijos narių susirinkime 3 metų kadencijai. Revizijos komisijos darbo tvarką nustato jos darbo reglamentas.
74. Revizijos komisijos nariu negali būti Bendrijos valdybos nariai, jų sutuoktiniai ar sugyventiniai, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, ir asmenys, kuriuos su Bendrijos valdybos nariais sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, taip pat sutuoktinių ar sugyventinių broliai, seserys, tėvai ir vaikai).
75. Revizijos komisija:
75.1. Tikrina Bendrijos ūkinę finansinę veiklą;
75.2. Informuoja Bendrijos narių susirinkimą, Bendrijos valdybą apie Bendrijos veiklos pažeidimus;
75.3. Finansiniams metams pasibaigus, Bendrijos narių susirinkimui pateikia išvadą dėl Bendrijos metinės finansinės atskaitomybės;
75.4. Privalo atlikti neeilinį ūkinės finansinės veiklos patikrinimą, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 bendrijos narių, ir ataskaitą pateikti Bendrijos narių susirinkimui;
75.5. Turi iniciatyvos teisę sušaukti Bendrijos narių susirinkimą.

IX. TIKSLINIŲ, KAUPIAMŲJŲ IR KITŲ SU BENDRIJOS VEIKLA SUSIJUSIŲ ĮNAŠŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKA, NEPINIGINIŲ ĮNAŠŲ ĮVERTINIMO BEI BENDRIJOS NARIŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ DARBO SĄNAUDŲ ĮSKAITYMO Į ĮNAŠUS TVARKA

76. Bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimui (remontui ar rekonstrukcijai) ar modernizavimui, taip pat lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti, taip pat su ilgalaike Bendrijos veikla susijusiems projektams įgyvendinti, reikalingų kaupiamųjų ir tikslinių lėšų kaupimo ir mokėjimo tvarka turi būti numatyta metiniuose ir ilgalaikiuose Bendrijos planuose, kuriuos tvirtina Bendrijos narių susirinkimas.
77. Nepiniginius įnašus įvertina Bendrijos valdybos sudaryta komisija. Komisijos posėdžiai protokoluojami ir pagal komisijos įvertinimą Bendrijos valdyba priima sprendimą užskaityti įnašus.
78. Bendrijos valdybos organizuojamuose bendrojo naudojimo teritorijos tvarkymo ar kituose darbuose (talkose) turi dalyvauti visi Bendrijos nariai, išskyrus atvejus numatytus Bendrijos įstatų 26 straipsnio 8 punkte. Jei Bendrijos narys negali ar nenori tokiose talkose dalyvauti, jis privalo įmokėti į Bendrijos sąskaitą Bendrijos narių susirinkimo nustatytą piniginį įnašą, kuris naudojamas samdomų darbuotojų darbui apmokėti.

X. BENDRIJOS TURTAS, PAJAMŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKA

79. Bendrijos turtas valdomas, naudojamas, juo disponuojama įstatymų ir Bendrijos įstatų nustatyta tvarka.
80. Sodininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso sodininkų bendromis lėšomis ar bendromis lėšomis ar bendromis sutelktomis jėgomis pastatyti, įrengti ar kitaip įsigyti bendrojo naudojimo objektai: bendrojo naudojimo žemė su bendrojo naudojimo pastatais ir įrenginiais (tvoros, vartai, poilsio aikštelės, pliažai, miškai, vandens telkiniai ir kt.), bendroji inžinerinė įranga – vandentiekio, kanalizacijos, dujų, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, melioracijos įrenginiai, keliai, tiltai, 1ieptai, vamzdynai ir angos, elektros skydai ir kita bendrojo naudojimo inžinerinė techninė įranga, esanti bendrojo naudojimo teritorijose bei patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai įrengti sodo sklypuose, jeigu jie susiję su visos mėgėjiško sodo teritorijos inžinerinės techninės įrangos veikimu ir jeigu jie nėra kitų asmenų nuosavybė.
81. Bendrijos valdyba privalo sudaryti bendrojo naudojimo objektų aprašą ir prireikus jį papildyti arba pakeisti. Šiame apraše turi būti nurodyta bendrojo naudojimo objektų techninė būklė. Bendrijos valdyba bendrojo naudojimo objektų aprašą viešai paskelbia nariams ir pateikia jį kitiems žinomiems su bendrojo naudojimo objektų valdymu susijusiems suinteresuotiems asmenims. Kiekvienas Bendrijos narys turi teisę ginčyti bendrojo naudojimo objektų aprašą ir reikalauti turto inventorizaciją atlikti iš naujo. Sprendimus dėl pakartotinės inventorizacijos priima Bendrijos narių susirinkimas.
82. Bendrijai priklausančio nuosavybės teise turto sąrašas tvirtinamas Bendrijos valdybos kiekvienais kalendoriniais metais pateikiant turto aprašą ir kitus ji nustatančius duomenis.
83. Bendrijos pajamas sudaro:
83.1. Bendrijos nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
83.2. Pajamos iš Bendrijos turto;
83.3. Iš Bendrijos veiklos gautos pajamos;
83.4. Valstybės ar savivaldybės tiks1inės paskirties lėšos;
83.5. Fizinių ar juridinių asmenų negrąžintinai (parama, labdara, pagal testamentą, dovanojimas) perduoti ar padovanoti pinigai ir kitas turtas;
83.6. Pajamos iš 2% fizinių asmenų pajamų mokesčio;
83.7. Kitos teisėtai įgytos pajamos.
84. Bendrijos nario mokesčiai mokami pinigais. Tiksliniai įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai. Nepiniginiais įnašais negali būti darbai ir paslaugos.
85. Bendrijos lėšų panaudojimas yra nustatomas Bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka, tvirtinant Bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą. Lėšos sukauptos infrastruktūros tvarkymui, negali būti naudojamos administravimo išlaidoms padengti.
86. Bendrijos pajamų apskaita tvarkoma vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu.

XI. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

87. Bendrijos įstatų pakeitimo projektą rengia jo iniciatoriai. Jei įstatų projektą ruošia ne Bendrijos valdyba, jis pateikiamas Bendrijos valdybai. Sprendimą dėl įstatų pakeitimo projekto įtraukimo į Bendrijos narių susirinkimo darbotvarkę priima Bendrijos valdyba. Jei Bendrijos narių susirinkimas šaukiamas iniciatorių sprendimu, sprendimą dėl įstatų projekto įtraukimo į darbotvarkę priima susirinkimo sušaukimo iniciatoriai.
88. Keisti Bendrijos įstatus gali tik bendrijos narių susirinkimas. Nutarimams šiais klausimais priimti reikia ne mažiau 1/2 susirinkime dalyvaujančių narių balsų.
89. Bendrijos įstatus ir jų pakeitimus pasirašo Bendrijos narių susirinkimo, priėmusio sprendimą pakeisti įstatus, įgaliotas asmuo.
90. Bendrijos valdyba įstatų pakeitimus ir visą pakeistų įstatų tekstą kartu su kitais teisės aktų nurodytais dokumentais pateikia juridinių asmenų registrui.
91. Pakeisti Bendrijos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

XII. BENDRIJOS PABAIGA IR PERTVARKYMAS

92. Bendrija reorganizuojama, likviduojama ir pertvarkoma Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymo nustatyta tvarka.

XIII. GINČŲ SPRENDIMAS

93. Ginčai tarp Bendrijos ir Bendrijos narių, tarp Bendrijos ir kitų fizinių ar juridinių asmenų sprendžiami Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymo nuostatomis.
94. Jeigu Bendrijos nariai pageidauja raštu, jų tarpusavio ginčus gali nagrinėti Bendrijos valdyba arba Bendrijos narių susirinkimas.
95. Ginčas pirmiausia nagrinėjamas Bendrijos valdybos posėdyje valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo. Bendrijos valdybai nusprendus, Bendrijos narių ginčas gali būti perduotas spręsti artimiausiam Bendrijos narių susirinkimui.
96. Apie priimtą sprendimą šalims pranešama raštu.
97. Jeigu ginčo šalys nesutinka su priimtu sprendimu, jų ginčas įstatymų nustatyta tvarka toliau gali būti sprendžiamas teisme.

Bendrijos įstatai pasirašyti: 2015 m. balandžio  mėn. 21 d.

Įgaliotas atstovas:

Ignas Martišius                                         __________________                                                                             (parašas)

Sodų bendrijos "Pašiliai" interneto puslapis