Vidaus tvarkos taisyklės

 

 

PATVIRTINTA:
Sodininkų bendrijos ,,Pašiliai“ visuotiniame

narių
susirinkime 2015 m. kovo 21 d.

SODININKŲ
BENDRIJOS ,,PAŠILIAI”

Kodas
juridinių asmenų Registre 191387166

Buveinės
adresas: Pašilių kaimas, Užusalių seniūnija, LT–55320 Jonavos
rajonas

VIDAUS
TVARKOS TAISYKLĖS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Sodininkų bendrijos ,,Pašiliai” (toliau Bendrijos) vidaus tvarkos taisyklės (toliau taisyklės) nustato vidaus tvarką Bendrijai  priskirtoje mėgėjiško sodo teritorijoje.

 2. Bendrijos teritorija apima 25,20 ha plotą Jonavos rajono Pašilių kaimo teritorijoje.

 3. Bendrijos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytas ramybės laikas nakties metu, sodo sklype leidžiamų laikyti smulkių naminių gyvūnų (triušių, šunų, kačių, nutrijų, paukščių, bičių ir kt.) laikymo tvarka ir sąlygos, atliekų tvarkymo reikalavimai, bendrojo naudojimo objektų priežiūros bei kiti sodininkams svarbūs bendro gyvenimo klausimai.

 4. Bendrijos vidaus tvarkos taisykles tvirtina Bendrijos narių susirinkimas. Taisyklės kelbiamos viešai Bendrijos įstatų nustatyta tvarka.

 5. Bendrijos vidaus tvarkos taisyklės yra privalomos visiems asmenims, įsigijusiems mėgėjiško sodo teritorijoje sodo sklypą, taip pat kitiems asmenims, esantiems Bendrijos teritorijoje.

 6. Bendrijos vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų laikymąsi kontroliuoja Bendrijos narys (–iai), Bendrijos valdyba, Bendrijos valdybos pirmininkas ir visuotinis Bendrijos narių susirinkimas.

 7. Bendrijos narys, nuomodamas ar kitaip leisdamas naudotis savo sodo sklypu trečiajam asmeniui, privalo jį supažindinti su šiomis taisyklėmis.

II. VIDAUS ORGANIZACINĖ TVARKA, SĄVOKOS

 1. Bendrijos veiklai vadovauja įstatuose nurodytas valdymo organas – valdyba, kuri priima sprendimus įstatuose nurodytos kompetencijos ribose visais klausimais, susijusiais su kasdienine
  organizacine Bendrijos ūkine ir socialine veikla.

 2. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – įgyvendinti sodininkų
  bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjiško sodo
  teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu,
  priežiūra ir naudojimu.

 3. Mėgėjiška sodininkystė – veikla turinti tikslą sodo sklype susikurti aktyvaus poilsio ir gyvenimo sąlygas, išsiauginti ar pasigaminti žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, gėlių,
  bitininkystės ir kitų produktų), taip pat tvarkyti kraštovaizdį ir naudotis juo rekreacijai, puoselėti ir tausoti jo išteklius.

 4. Sodininkas – fizinis asmuo, nuosavybės ar kitomis teisėmis  valdomame žemės sklype užsiimantis mėgėjiška sodininkyste.

III. BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

 1. Bendrojo naudojimo objektais Bendrijoje laikomi:

  1.  Bendrijos keliai, gatvės, jų ženklinimas ir kelio ženklai;
  2. Bendrijos teritorijos požeminė melioravimo sistema ir melioravimo grioviai;
  3. vandens bokštas, siurblinė ir vandentiekis;
  4. tvenkiniai;
  5. Bendrijos teritoriją juosianti tvora ir vartai;
  6. Bendrijos skelbimų lentos;
  7. poilsio ir vaikų žaidimo aikštelės;
  8. Bendrijos bendrojo naudojimo žemė;
  9. kiti bendrojo naudojimo objektai ir infrastruktūra, kurių  sąrašą sudaro valdyba.
 1. Bendrojo naudojimo objektai valdomi ir prižiūrimi Bendrijos valdymo organo pagal Bendrijos susirinkimo priimtus sprendimus, laikantis teisės aktų ir šių taisyklių nustatytų reikalavimų.

 2. Bendrojo naudojimo objektai atnaujinami (remontuojami ir rekonstruojami) remiantis Bendrijos narių visuotiniame susirinkime patvirtintu ilgalaikiu (metiniu) bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir atnaujinimo planu.

IV. BENDRIJOS KELIAI IR GATVĖS

 1. Kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Bendrijos vidaus keliai pažymėti Bendrijos generaliniame plane. Kelias, kuriam suteiktas pavadinimas – gatvė.

 2. Bendrijos kelio danga, plotis, konfigūracija, ženklinimas ir kita yra įtvirtinta bendrojo naudojimo objektų sąraše, Bendrijos generaliniame plane, kadastrinių matavimų byloje ir kituose
  dokumentuose.

 3. Bendrijos keliuose ir gatvėse taikomi Kelių eismo taisyklių reikalavimai.

 4. Mechaninės transporto priemonės Bendrijos teritorijoje turi būti laikomos sodo sklype arba tam įrengtose aikštelėse. Draudžiama laikyti transporto priemonę sodo gatvėje ar ant sodo kelio ir
  trukdančią kitų transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui.

 5. Mechaninės transporto priemonės greitis sodo teritorijoje negali viršyti 20 km/h.

 6. Draudžiama važinėti Bendrijos keliais ir gatvėmis sunkiasvorėms transporto priemonėms be Bendrijos valdybos pirmininko leidimo. Už Bendrijos kelių, tvoros, kitų bendrojo naudojimo
  objektų sugadinimą ar sodininkų privatiems sklypams padarytą žalą atsako sklypo, į kurį važiavo transporto priemonė, savininkas. Padarius žalą Bendrijai, ji atlyginama pagal Bendrijos pateiktą
  sąskaitą arba susitariama su Bendrijos valdyba dėl žalos atlyginimo natūra (sužaloto turto atstatymo sąlygų). Žalos sodininkui atlyginimo klausimai sprendžiami bendru šalių  susitarimu.

 7. Pavasarį ir rudenį, kai keliai įmirkę, Bendrijos valdyba gali laikinai
  apriboti eismą sunkvežimiais, traktoriais ir kita sunkiąja technika, kurių bendroji masė viršija 3,5 tonos.

 8. Be Bendrijos susirinkimo sprendimo draudžiama uždaryti, užtverti sodo kelius, gatves ir pravažiavimus.

 9. Bendrijos keliai, gatvės ir išvažiavimai iš sodo teritorijos turi būti
  tvarkomi taip, kad prireikus į ją galėtų patekti atlikdami pareigas priešgaisrinės saugos, policijos, greitosios pagalbos ir kitų specialiųjų tarnybų transportas.

 10. Bendrijos gatvių, kelių priežiūros (duobių, provėžų lyginimas) darbus vasaros sezono metu ir žiemos sezono metu pagrindinių (Kauno, Jonavos ir Beržyno) kelių valymą nuo sniego organizuoja
  Bendrijos valdyba iš surinktų lėšų.

 11. Sodininkas ar asmuo, norintis perkasti Bendrijos kelią ar gatvę, atlikti kitus darbus šalia kelio, kurie gali turėti įtakos kelio būklei, darbus turi suderinti su Bendrijos valdyba. Sugadinus kelią, atsakingas už kelio sugadinimą asmuo turi atlyginti Bendrijai padarytą žalą.

 12. Kelių ženklai, gatvių ženklinimas ir kiti Bendrijos teritorijoje  esantys ženklai yra Bendrijos nuosavybė.

 13. Sklypų savininkai tvarko ir prižiūri prie sklypų ribos esančią žaliąją
  veją prie gatvių. Už sodo sklypo ribos, gatvės pusėje, draudžiama sodinti gyvatvorę bei kitus augalus, taip pat įrengti medžio  konstrukcijas, akmenis ar kitus kietus daiktus, mažinančius gatvės plotį ir galinčius padaryti žalos automobiliams.

V. BENDRIJOS VANDENTIEKIS

 1. Bendrijos teritorijoje esančiuose sklypuose yra išvedžiotas vandentiekis, vasaros sezono metu tiekiantis vandenį augalams laistyti. Vandentiekio vanduo neskirtas gerti.

 2. Vandenį būtina naudoti taupiai: nepalikti neužsukto vandens čiaupo. Pastebėjus vamzdyno nesandarumus ar įtrūkimus, nedelsiant informuoti Bendrijos valdybą arba, esant galimybei, – imtis priemonių ir pašalinti nesudėtingus gedimus.

 3. Vandentiekio vamzdžiai sklypeliuose turi būti pakelti nuo žemės,
  neužgriozdinti ir nudažyti.

 4. Sklypelių savininkams draudžiama vandens tiekimo vamzdžius užkasti, padaryti neprieinamus ir kita, dėl ko galėtų sutrikti vandens tiekimas ar galėtų įvykti vandentiekio avarija.

VI. RAMYBĖS LAIKAS IR TRIUKŠMAS

 1. Bendrijos sodo teritorijoje nustatomas ramybės laikas tarp 23 val. ir 7 val. ryto. Ramybės metu draudžiama triukšmauti, važinėti triukšmą skleidžiančiomis transporto priemonėmis ar kitaip trikdyti ramybę. Gyvūnų keliamas triukšmas neturi viršyti  higienos normų.

 2. Bet kuriuo paros laiku naudojami radijo ir vaizdo  grotuvai/aparatūra turi veikti taip, kad neviršytų normalaus garso lygio, nekeltų triukšmo ir netrukdytų kaimyninio sklypo  šeimininkui.

VII. SODININKŲ SKLYPAI

 1. Mėgėjiško sodo sklypas (toliau – sodo sklypas) – mėgėjiško sodo
  teritorijoje pagal žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą suformuotas ir pažymėtas riboženkliais
  žemės sklypas.

 2. Mėgėjiško sodo teritorija yra priskiriama žemės ūkio paskirties žemei. Sodininkai gali užsiimti tik tokia veikla, kuri atitinka  mėgėjiškos sodininkystės tikslus, t.y. auginti daržoves, vaisius,
  gėles ir kitus dekoratyvinius augalus, ilsėtis, sportuoti ir pan.

  Draudžiama Bendrijos teritorijoje ar privačiuose sklypuose statyti komercinės paskirties pastatus.

 3. Atliekant sklypo geodezinius matavimus, matavimo metu turi  dalyvauti gretimų sklypų savininkai arba jų įgalioti asmenys, o taip pat Bendrijos valdybos pirmininkas.

 4. Sodo sklypų sujungimas gali būti vykdomas pagal planavimo  dokumentus (žemėtvarkos projektus arba sklypų formavimo, pertvarkymo projektus).

 5. Nesutarimus dėl tvoros aukščio, vietos sklype, augalų atstumo ir  kita sprendžiami sklypo savininkų bendru sutarimu. Nesutarus,  sklypų savininkai iškilusius ginčus sprendžia įstatymų nustatyta  tvarka.

 6. Sodininkai privalo laiku ir tinkamai tvarkyti savo žemės sklypus,  dalyvauti talkose tvarkant Bendrijos bendrojo naudojimo žemę.

 7. Kiekviename sodo sklype turi būti palaikoma švara ir tvarka,  naikinamos piktžolės, kovojama su augalų ligomis ir kenkėjais. Pienių, usnių ir kitų panašių piktžolių žiedus kiekvienas sklypo savininkas savo sklype ir gatvės atkarpoje, esančioje ties jo sklypu, privalo pašalinti iki jų subrendimo ir dauginimosi.

 8. Sodo sklype išravėtos piktžolės ir kitos atliekos negali būti  metamos ant kelių, takų ir kitų bendrojo naudojimo plotų. Jos turi būti kompostuojamos arba išvežamos į sąvartyną.

 9. Nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d., poilsio ir švenčių dienomis  atliekas sode deginti draudžiama.

 10. Bendrijos bendrojo naudojimo plotai tvarkomi visuomeninėmis  talkomis, kuriose privalo dalyvauti visi Bendrijos sklypų savininkai arba jų įgalioti asmenys. Apie planuojamą talką informuojama Bendrijos skelbimo lentose ir informaciniame internetiniame  puslapyje ne vėliau kaip prieš 30 dienų.

 11. Nuo dalyvavimo talkose ir mokesčio už nedalyvavimą jose atleidžiami sodo sklypų savininkai, kuriems talkų organizavimo metu yra daugiau kaip 70 metų arba esantys neįgalūs, pateikę
  Bendrijos valdybai prašymus.

 12. Kiekvieno sklypo savininkas privalo turėti prie namo matomoje vietoje (nesant namo, prie laikino statinio ar stulpelio) pritvirtintą sklypo gatvę atitinkantį numerį.

VIII. REIKALAVIMAI STATINIŲ  STATYBAI SODO SKLYPE

 1. Mėgėjiško sodo sklype Statybos įstatymo numatyta tvarka galima statyti ar rekonstruoti vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir jo priklausinius arba vieną sodo namą ir jo priklausinius nerengiant
  teritorijų planavimo dokumentų, nekeičiant pagrindinės žemės
  naudojimo paskirties ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų.

 2. Reikalavimus statinių statymui reglamentuoja Lietuvos  Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir kiti statybas reglamentuojantys teisės aktai.

 3. Sodininkai, nekeisdami pagrindinės tikslinės žemės naudojimo  paskirties, nuosavybės teise valdomame sklype gali statyti ar rekonstruoti:

  1. statybos įstatymo nustatyta tvarka parengę projektą ir gavę
   statybos leidimą – vieną gyvenamąjį namą (sodo namą) ir vieną jo priklausinį;
  2. be statybos leidimo – sodo baldus ir mažosios architektūros
   bei smulkius rekreacinės paskirties statinius (suolelius, sporto aikšteles, židinius, skulptūras, dekoratyvines tvoreles, lieptus,
   voljerus ir kitus laikinuosius statinius);
  3. be statybos leidimo – tvoras, atitinkančias statybos reglamentų nustatytus tvoroms reikalavimus dėl kaimyninių sklypų insoliacijos, neperžengiant kaimynų sklypo ribos bei neviršijančias 1,8 metro aukščio.
 4. Sodo sklype statiniai statomi laikantis šių reikalavimų:
  1. pastatai turi būti statomi ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos, inžineriniai statiniai (išskyrus tvoras) – ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau visais atvejais – kad jie nedarytų žalos kaimyninio sklypo  naudotojui. Mažesniu atstumu statiniai gali būti statomi turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko sutikimą;
  2. gyvenamo pastato ar sodo namo didžiausias aukštis – 8,5 m;
  3. priklausinio (pastato) didžiausias aukštis – 5 m;
  4. tvoros tarp sklypų turi atitikti Statybos techninių reglamentų nustatytus tvorų reikalavimus dėl kaimyninių sklypų insoliacijos. Norint statyti šių reikalavimų  neatitinkančias tvoras, būtina turėti rašytinį kaimyninio sklypo savininko sutikimą. Atskirti sodo sklypą nuo  Bendrijos bendrojo naudojimo teritorijos galima aklina  tvora;
  5. statyti tvorą ant sklypo ribos (kai tvoros konstrukcijos peržengia sklypo ribą) galima turint rašytinį kaimyninio  sklypo savininko sutikimą., o statant tvorą, besiribojančią su bendrojo naudojimo teritorija – bendrijos pirmininko sutikimą.
 1. Sodininkai ir kiti asmenys mėgėjiško sodo teritorijoje privalo be Bendrijos valdybos leidimo savavališkai nereguliuoti, nekeisti, neremontuoti mėgėjiško sodo teritorijos bendrosios inžinerinės
  įrangos, bendrųjų konstrukcijų.

 2. Tualetai ir komposto dėžės ar duobės turi būti įrengiami nuošaliose sklypo vietose, toliau nuo paviršinių vandens telkinių, visais atvejais, kad jie nekeltų žalos kaimyninių sklypų  savininkams ar aplinkai. Šie įrenginiai turi būti statomi 2–3 metrų
  atstumu nuo kaimyninio sklypo.
 3. Aptvarai ir voljerai turi būti statomi ne mažesniu kaip 4 metrų  atstumu nuo kaimyninio sodo sklypo ribos.
 4. Vykdant sodo sklype statybas, statybų užsakovas (organizatorius) privalo:
  1. negadinti bendrojo naudojimo Bendrijos turto;
  2. nešiukšlinti Bendrijos teritorijos;
  3. statybine technika ar medžiagomis neužtverti pravažiavimų ir kitaip netrukdytisodininkams naudotis bendrojo naudojimo teritorija.
 1. Sugadinus Bendrijos turtą, atsakingas asmuo turi atlyginti padarytą žalą. Žalos atlyginimas yra derinamas su Bendrijos valdyba.

IX. REIKALAVIMAI AUGALŲ SODINIMUI IR PRIEŽIŪRAI

 1. Medžius (vaismedžius) ir krūmus (vaiskrūmius) mėgėjiško sodo
  teritorijoje sodininkai tvarko ir prižiūri savo nuožiūra. Sodo
  sklype medžiai (vaismedžiai) ir krūmai (vaiskrūmiai) sodinami
  laikantis šių taisyklių:

  1. aukštaūgiai medžiai (vaismedžiai), aukštesni kaip 3 m,
   sodinami ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos; šiaurinėje dalyje arčiau kaip 5 m nuo kaimyninio sklypo ribos tokius medžius sodinti galima tik gavus rašytinį kaimyninio sklypo savininko sutikimą;
  2. žemaūgiai medžiai (vaismedžiai), užaugantys iki 3 m aukščio,
   sodinami ne mažesniu kaip 2 m atstumu nuo sklypo ribos;
  3. krūmai (vaiskrūmiai) sodinami ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos;
  4. sodiniai visais atvejais neturi daryti žalos kaimyninio sklypo
   naudotojams. Mažesniu
   atstumu jie gali būti sodinami turint
   rašytinį kaimyninių sodo sklypų savininkų sutikimą.
 2. Dekoratyvinės gyvatvorės turi būti sodinamos taip, kad užaugusios jų šakos nesiskverbtų į kaimyninį sklypą. Gyvatvorės medžiai turi būti nuolat karpomi ir prižiūrimi, išlaikant jų aukštį iki 1,8 m.

 3. Atvežtas gyvulių mėšlas, durpės ir kitos organinės trąšos turi būti
  sandėliuojamos sodo sklype ir per 2–3 dienas sunaudojamos arba
  izoliuojamos nuo poveikio aplinkai (apdengiamos
  polietilenu, apkasamos žeme ir kt.).

X. GYVŪNŲ LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA

 1. Sodininkas turi teisę laikyti smulkius naminius paukščius ir gyvūnus (triušius, šunis, paukščius, bites ir kt.), jei jie laikomi specialiuose aptvaruose, griežtai laikomasi sanitarijos ir
  veterinarijos taisyklių, neteršia aplinkos, nedaro žalos aplinkai, nesukelia nepatogumų kaimynų darbui ir poilsiui (neskleidžia nemalonaus kvapo, nekelia triukšmo). Aptvarai ir voljerai turi būti
  statomi ne mažesniu kaip 4 metrų atstumu nuo kaimyninio sodo sklypo ribos, jei nėra gautas raštiškas kaimyninio sklypo savininko
  sutikimas.

 2. Šunys Bendrijos teritorijoje negali būti palaidi, jie turi būti pririšti
  arba uždaryti aptvertuose voljeruose, o pasivaikščiojimo atveju
  turi turėti antsnukį.

 3. Gyvūnų savininkai privalo užtikrinti, kad jiems priklausantys gyvūnai negąsdintų žmonių ir vaikų, nesužeistų žmonių ar kitų
  gyvūnų, nedarytų žalos kitų savininkų turtui, neterštų aplinkos.

 4. Gyvūnai turi būti sveiki, be niežų, išplikusių egzemų, patologiškai
  nesiseiliojantys. Ligoti gyvūnai turi būti nedelsiant gydomi. Draudžiamas jų kontaktas su sveikais gyvūnais.

 5. Uždaroje savininko valdoje šunys gali būti nepririšti, tačiau prie įėjimo į valdą turi būti pakabintas įspėjamasis ženklas apie palaidą
  šunį.

 6. Šuns savininkas privalo turėti šuns veterinarinį paskiepijimo
  (vakcinacijos) pažymėjimą.

 7. Agresyvūs šunys turi būti ženklinti išorinio ženklinimo žymekliu ir
  tatuiruote ar implantu – mikroschema. Agresyvių šunų
  savininkai, atsakingi asmenys privalo turėti leidimą įsigyti,
  laikyti, veisti, dresiruoti agresyvius šunis.

 8. Palaidus gyvūnus ir paukščius Bendrijos teritorijoje laikyti draudžiama. Jei Bendrijos sodo teritorijoje šalia šunų ir kačių nėra
  šeimininkų, gyvūnai laikomi benamiais.

XI. ATLIEKŲ TVARKYMAS

 1. Nuolatinai Bendrijoje gyvenantys sodininkai (ištisus metus) privalo sudaryti atliekų šalinimo sutartis su atliekų tvarkytojais dėl atliekų išvežimo. Atliekų konteineriai statomi privataus
  sklypo teritorijoje.

 2. Surenkant ir išvežant atliekas, draudžiama:

  1. versti atliekas kitur nei į buitinių atliekų konteinerius;
  2. deginti atliekas konteineriuose bei kitose tam neskirtose
   vietose.
 3. Į buitinių atliekų konteinerius negali būti metamos šių rūšių atliekos:

  1. pamazgos ir kitos skystos atliekos, naminių gyvulių ir paukščių mėšlas;
  2. statybinės, medienos atliekos ir metalo laužas;
  3. žolė, vaisiai, kiti augalai;
  4. naftos produktai, vaistai ir vaistinės medžiagos;
  5. akumuliatoriai ir automobilinės atliekos (padangos, tepalų
   filtrai ir pan.);
  6. organiniai tirpikliai, liuminescencinės lempos, taupiosios
   lemputės, sugedę ir seni pesticidai;
  7. radioaktyvios atliekos, fotografijos darbų atliekos;
  8. kitos aplinkai kenksmingos ir toksiškos atliekos.

XII. PRAŠYMŲ, SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 1. Bendrijos valdybos pirmininkas ar valdybos nariai priima su Bendrijos veikla susijusius ir Bendrijos kompetencijai priskiriamus Bendrijos narių ir kitų asmenų prašymus ir skundus.

 2. Prašymai (skundai) Bendrijos valdybos pirmininkui ar valdybos nariui turi būti teikiami rašytinės formos.

 3. Prašymai (skundai) Bendrijos valdymo organo turi būti išnagrinėti per 30 dienų nuo prašymo (skundo) gavimo dienos. Prašymo (skundo) nagrinėjimo terminas dėl svarbių priežasčių gali
  būti pratęstas papildomai, tačiau neilgiau nei 30 dienų.

 4. Prašymai (skundai), priklausomai nuo jų sprendimo (reikalavimų) turinio nagrinėjami Bendrijos valdymo organo arba teikiami svarstyti Bendrijos narių susirinkimui.

 5. Prašymą (skundą) pateikęs asmuo, Bendrijos valdymo organo gali būti kviečiamas į prašymo (skundo) nagrinėjimo posėdį. Asmens neatvykimas į prašymo (skundo) nagrinėjimo posėdį nesustabdo jo nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo.

 6. Atsakymai į rašytinius prašymus (skundus) pateikiami raštu.

Bendrijos narių
susirinkimo įgaliotas asmuo Stasys Šinkūnas

2015-03-21

Sodų bendrijos "Pašiliai" interneto puslapis